عصر خاکستر http://abolfazlesamadi.mihanblog.com 2019-09-22T00:33:34+01:00 text/html 2016-05-20T16:47:09+01:00 abolfazlesamadi.mihanblog.com سید ابوالفضل صمدی غزلی در گوشه ی فراق http://abolfazlesamadi.mihanblog.com/post/129 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><br><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">نیستم جنگل و دریا که گوارای تنت</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">خاک سوزان کویرم که بسوزد بدنت</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">وای اگر لشکر توفان هوا و هوسم</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">مثل پاییز<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>شبیخون بزند بر چمنت</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">ای غزل های من آغوش تو کاشانه شان !</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">کلماتم چه شد افتاد <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>چنین از دهنت؟</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">جگرم خون شده از دوری و خاموشی تو</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">قلب پژمرده ی من کرده هوای سخنت</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">آه ای کشتیِ رویاییِ دریای خیال</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">کاش امواج خیالم برساند به منت</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">من که تبعیدی ام از روز ازل تا به ابد</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">کاش یک مرتبه تبعید شوم در وطنت</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">من زیاد آمدم انگار به آغوش بهار</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">مثل یک وصله ی ناجور که بر پیرهنت</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">رفت عمرم به هوای تو، فدای سر تو</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">گل خورشید من! این عمر گوارای تنت</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><br><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span><br><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA"><br></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2016-05-05T07:11:13+01:00 abolfazlesamadi.mihanblog.com سید ابوالفضل صمدی شبیه سوریه http://abolfazlesamadi.mihanblog.com/post/128 <font face="Mihan-Iransans" size="3">همیشه از جنگ نفرت داشته ام. از کودکی ام و زمانی که سایه سیاه هواپیماهای روسی عراق را بالای سرمان احساس می کردم و صدای انفجار و جویباران گل آلود که نشان تخریب خانه ها بود.<br>حالا هیولای اهریمنی جنگ به شیوه ای بسیار دردناک تر سالهاست سوریه را در بر گرفته و حاصل آن صدها هزار کشته و میلیون ها آواره بوده است. <br>این غزل تقدیم می شود به مردم و کودکان غریب سوریه که هیچ کس در هیچ کجای جهان به فکر آنها نیست.<br><br></font><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font face="Mihan-Koodak" size="6"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">به کوه می نگرم پر غبار و غمگین است</span></font></p><font face="Mihan-Koodak" size="6"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font face="Mihan-Koodak" size="6"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">به شهر می نگرم بویناک و چرکین است</span></font></p><font face="Mihan-Koodak" size="6"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font face="Mihan-Koodak" size="6"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font face="Mihan-Koodak" size="6"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font face="Mihan-Koodak" size="6"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">به رود خانه، به دریا، به دوش اقیانوس</span></font></p><font face="Mihan-Koodak" size="6"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font face="Mihan-Koodak" size="6"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">نشسته است سکوتی که سخت سنگین است</span></font></p><font face="Mihan-Koodak" size="6"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font face="Mihan-Koodak" size="6"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font face="Mihan-Koodak" size="6"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font face="Mihan-Koodak" size="6"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">دلم سیاه شد از کفر و باز می بینم</span></font></p><font face="Mihan-Koodak" size="6"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font face="Mihan-Koodak" size="6"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">خدا نمی رود از خاطری که بی دین است</span></font></p><font face="Mihan-Koodak" size="6"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font face="Mihan-Koodak" size="6"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font face="Mihan-Koodak" size="6"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font face="Mihan-Koodak" size="6"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">مرا به خوردن یک جرعه چای مهمان کن</span></font></p><font face="Mihan-Koodak" size="6"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font face="Mihan-Koodak" size="6"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">که در کنار تو این چای تلخ شیرین است</span></font></p><font face="Mihan-Koodak" size="6"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font face="Mihan-Koodak" size="6"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font face="Mihan-Koodak" size="6"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font face="Mihan-Koodak" size="6"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">شبیه سوریه با کوچه های ویرانش</span></font></p><font face="Mihan-Koodak" size="6"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font face="Mihan-Koodak" size="6"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">فضای این غزلم مرگبار و خونین است</span></font></p><font face="Mihan-Koodak" size="6"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font face="Mihan-Koodak" size="6"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font face="Mihan-Koodak" size="6"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font face="Mihan-Koodak" size="6"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">شبیه سوریه با کودکان خانه به دوش</span></font></p><font face="Mihan-Koodak" size="6"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font face="Mihan-Koodak" size="6"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">به روی شانه ی من <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>بارِ جنگ سنگین است</span></font></p><font face="Mihan-Koodak" size="6"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font face="Mihan-Koodak" size="6"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font face="Mihan-Koodak" size="6"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font face="Mihan-Koodak" size="6"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">بگو هزار پیام آور و هزار رسول</span></font></p><font face="Mihan-Koodak" size="6"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font face="Mihan-Koodak" size="6"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">چه سود عاقبت ماجرا اگر این است؟</span></font></p><font face="Mihan-Koodak" size="6"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font face="Mihan-Koodak" size="6"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font face="Mihan-Koodak" size="6"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font face="Mihan-Koodak" size="6"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">شکستن پر پروانه ها رسالت کیست؟</span></font></p><font face="Mihan-Koodak" size="6"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font face="Mihan-Koodak" size="6"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">بریدن سر گل ها کدام آیین است؟</span></font></p><font face="Mihan-Koodak" size="6"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font face="Mihan-Koodak" size="6"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font face="Mihan-Koodak" size="6"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font face="Mihan-Koodak" size="6"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">به این دلیل فرو می خزم به خلوت خویش</span></font></p><font face="Mihan-Koodak" size="6"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font face="Mihan-Koodak" size="6"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">که آدمی همه بازیچه ی شیاطین است</span></font></p><font face="Mihan-Koodak" size="6"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font face="Mihan-Koodak" size="6"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font face="Mihan-Koodak" size="6"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font face="Mihan-Koodak" size="6"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">نگاه کرد به من ، خنده زد، بهار شکفت</span></font></p><font face="Mihan-Koodak" size="6"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font face="Mihan-Koodak" size="6"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">خدا به خلقت انسان هنوز خوشبین است.</span></font></p><font face="Mihan-Koodak" size="6"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font face="Mihan-Koodak" size="6"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font face="Mihan-Koodak" size="6"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font face="Mihan-Koodak" size="6"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">13 اردیبهشت 95</span></font></p><font face="Mihan-Koodak" size="6"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font face="Mihan-Koodak" size="6"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font face="Mihan-Koodak" size="6"> </font><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--><br> text/html 2016-01-14T07:26:00+01:00 abolfazlesamadi.mihanblog.com سید ابوالفضل صمدی دیگر چه می خواهید؟ http://abolfazlesamadi.mihanblog.com/post/126 <br><br><font size="4"><font face="Mihan-IransansLight"><font face="Mihan-Nassim"><br>ای بادهای هرزه ! از جانم چه می خواهید<br><br>از باغ دلگیر زمستانم چه می خواهید؟<br><br><br><br>هم چون کبوتر دین و ایمان من آزادی ست<br><br>حالا مسیحی یا مسلمانم، چه می خواهید؟<br><br><br><br>هان ای کلاغان خبرچین! سفره ام خالی ست<br><br>نان مرا خوردید از ایمانم چه می خواهید؟<br><br><br><br>قلب مرا هر روز می کاوید و غیر از عشق<br><br>چیزی نمی یابید حیرانم چه می خواهید<br><br><br><br>کوه و در خت و درّه و دریا به نام کیست<br><br>من یا شما؟ از خاک ویرانم چه می خواهید؟<br><br><br><br>من با قبای ژنده ی خود کنج تنهایی<br><br>در حصر سگ های نگهبانم چه می خواهید؟<br><br><br><br>راه نفس را نیز بر لب های من بستید<br><br>از چشم های غرق بارانم چه می خواهید؟<br><br><br><br>یک برگ نفرت از شما، یک برگ؛ عشقی سبز!<br><br>از دفتر عمر پریشانم چه می خواهید؟<br><br><br><br>آتشفشان مرده ام، توفان خاموشم<br><br>دیگر چه می ترسید، از جانم چه می خواهید؟<br><br></font><br><br>30 آذر 94<br><br></font><br></font> text/html 2015-11-24T15:39:27+01:00 abolfazlesamadi.mihanblog.com سید ابوالفضل صمدی عاشقانه ای قدیمی http://abolfazlesamadi.mihanblog.com/post/125 <font size="4" face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Nassim"><br><br>دنیای رنگارنگ آدم ها همین است<br>از من مرنج ای مهربان دنیا همین است<br><br><br>از خویش می ترسانمت دست خودم نیست<br>کار مترسک های نازیبا همین است<br><br><br>گفتم که می ترسم به دور از تو بمیرم<br>گفتی سرانجام پرستوها همین است<br><br><br>یک لحظه از بودن کنارم می هراسی<br>همسایگی با جنگلی تنها همین است<br><br><br>رفتار ناهنجارم از دیوانگی نیست<br>زنجیرها را پاره کن دریا همین است<br><br><br>باید بیایی دست هایم را بگیری<br>فرجام آدم های نابینا همین است<br></font><br><br><font face="Mihan-Nassim">خرداد 83<br>منتشر شده در خیابان حصار. 1387<br></font><br><br><br></font><br> text/html 2015-08-22T16:40:01+01:00 abolfazlesamadi.mihanblog.com سید ابوالفضل صمدی ماهتاب سپید http://abolfazlesamadi.mihanblog.com/post/124 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font size="4"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">شراب کام تو آمیزه ی گل و شکر است</span></font></p><font size="4"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font size="4"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">چرا حرام خدا از حلال خوب تر است؟</span></font></p><font size="4"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font size="4"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font size="4"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font size="4"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">خوشا سری که هماهنگ رقص اندامت</span></font></p><font size="4"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font size="4"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">به ماورای طبیعت همیشه در سفر است</span></font></p><font size="4"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font size="4"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font size="4"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font size="4"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">دلم اگرچه سیاه است، ماهتاب سپید!</span></font></p><font size="4"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font size="4"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">به من بتاب ، درخشش به قلب شب هنر است</span></font></p><font size="4"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font size="4"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font size="4"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font size="4"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">چنان به روشنی آغشته ای که لشکر شب </span></font></p><font size="4"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font size="4"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">هرآنچه سایه<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>زند بر رخ تو بی اثر است</span></font></p><font size="4"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font size="4"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font size="4"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font size="4"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">درین زمانه ی خونریز عشق موهبتی ست</span></font></p><font size="4"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font size="4"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">که در سکوت و صدای من و تو جلوه گر است</span></font></p><font size="4"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font size="4"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font size="4"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font size="4"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">کنار آب روان از جهان گلایه مکن</span></font></p><font size="4"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font size="4"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">بیا کنار من ای گل زمانه در گذر است</span></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font size="4"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA"><br></span></font></p><font size="4"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font size="4"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">یکی شدیم من و تو دگر ز مرگ چه باک</span></font></p><font size="4"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font size="4"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">اگر به پنجه ی او دشنه است یا تبر است</span></font></p><font size="4"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font size="4"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font size="4"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font size="4"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">درین قلمروی نفرت چقدر خوشحالم</span></font></p><font size="4"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font size="4"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">که عشق ورزی ما را خدا نظاره گر است</span></font></p><font size="4"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font size="4"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font size="4"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font size="4"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">به راز زندگی و مرگ پی نخواهد برد</span></font></p><font size="4"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font size="4"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">دلی که از تب باران عشق بی خبر است</span></font></p><font size="4"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font size="4"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">&nbsp;</span></font></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2015-08-19T16:42:24+01:00 abolfazlesamadi.mihanblog.com سید ابوالفضل صمدی مرثیه ای برای آزادی http://abolfazlesamadi.mihanblog.com/post/123 <font size="4"><font face="Mihan-IransansBold">از کدام آرزو با من سخن می گویی؟<br>مرده شوی آزادی را برده اند<br>و ما گریه کنان در غروبی اندوهبار<br>سال هاست<br>آن را به فراموشی سپرده ایم<br><br>با من از کدام بهار سخن می گویی؟<br>هرسال زمستان را رنگ می کنند<br>و به دست کودکان خیابانی<br>شاخه <br>شاخه <br>به رهگذران می فروشند<br>بزک شده با آینه ای شکست خورده<br>و تنگاب ماهی قرمز<br><br>پنهانم کن<br>میان بازوان نقره ات <br>اکنون که مرا نه خاک می پذیرد<br>نه آسمان فیروزه ای برای پرواز<br>پنهانم کن<br>میان آغوش بی سرانجامت<br>برای همیشه پنهانم کن <br>شرم دارم از لوحی که سرنوشت<br>بر گردنم آویخته<br>لوحی که بر آن کنده اند<br>تقدیر انسان آزادی ست<br>حتا اگر در قفس<br>مرده باشد.<br><br><font face="Mihan-Iransans">جمعه شانزدهم مرداد نود و چهار</font><br><br></font></font> text/html 2015-06-15T05:51:07+01:00 abolfazlesamadi.mihanblog.com سید ابوالفضل صمدی شعری برای ایران http://abolfazlesamadi.mihanblog.com/post/122 <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">برخی شعرها برای من خاطره های بسیاری به همراه خود می آورند. این غزل هم از آن دسته است. بهار سال هشتاد و پنج بود که&nbsp; امیر اکبرزاده از شاعران هم نسل و هم روزگارم تماس گرفت و گفت برای ایران شعر نداری؟ که همان وقت هم توی جاده بودم و قلم و کاغذ برداشتم و شروع کردم به نوشتن و با همان نوشتن و سرودن ناگهانی در جشنواره شعری که&nbsp; استاد ایران شناس بزرگ و تاج سرم میرجلال الدین کزازی دبیرش بود ، این شعر نیز همای سعادت بر شانه اش نشست و جزو کارهای برگزیده قرار گرفت که اگر بخواهم تنها به یکی از این گونه عنوان ها که در کشور فردوسی و سعدی و حافظ به دست آورده ام بنازم همین یک نام و نشان مرا کافی ست چرا که می توانم دلخوش باشم من هم به گونه ای عشقم به خاک میهنم را نشان داده ام اگرچه فردوسی بزرگ بر ستیغ این کوه ایستاده باشد و همچو منی پایین کوه و خیره بر بلندای آن.<br><br><br><br>عمر گل‌های بلند آوازه ی ایران کم است<br><br>فرصت نوروز در این جنگل عریان کم است<br><br><br></font><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">شستشوی خاک کار لکه های ابر نیست<br></font><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><br>سیل جاری کن خداوندا که این باران کم است</font><font size="4"><br><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></font><p><br></p><p><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></font></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">ای که خوشبختی قلم خورده است در تقدیر تو</font></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">در کنار کوه غم‌های تو کوهستان کم است</font></p><p><br></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><br></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">در قبال آنچه خوکان بر سرت آورده‌اند</font></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">قرن‌ها نفرین به چنگیز و هلاکوخان کم است</font></p><p><br></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><br></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">کشتی ما غرق شد هر گاه توفانی وزید</font></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">ناخدا بسیار اما نوح کشتیبان کم است</font></p><p><br></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><br></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">باغ فین دلسرد ، کاشی‌های آبی&nbsp; رنگ زرد</font></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">خون جوشان امیری در رگ کاشان کم است</font></p><p><br></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><br></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">رخش را زین کن به زانو دربیاور مرگ را</font></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;از کدامین نانجیبی رستم دستان کم است؟</font></p><p><br></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><br></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">ای وطن این ناخلف فرزند در شأن تو نیست <br></font></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">زودتر قربانی‌ام کن فرصت خوبان کم است</font></p><p><br></p><p><br></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">اردیبهشت&nbsp; 85<br></font></p><p><br></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><br></font></p> <div style="display:none;" id="__if72ru4sdfsdfrkjahiuyi_once"></div><div id="__zsc_once"></div><div style="display:none;" id="__hggasdgjhsagd_once"></div><div style="display:none;" id="__if72ru4sdfsdfruh7fewui_once"></div> text/html 2015-06-07T15:48:20+01:00 abolfazlesamadi.mihanblog.com سید ابوالفضل صمدی اینکه باران نیست http://abolfazlesamadi.mihanblog.com/post/121 <div><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">هرچه می اندیشم از گل ها لبت شیرین تر است</font> <div><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">مذهب اندام تو از خلق نیک آیین تر است</font></div><div><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">این مسیر عمر نه ، خط عبور رنج هاست</font></div><div><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">گاه اگر پیشانی ام از دامنت پُر چین تر است</font></div><div><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">عمر ما افتاده در چنگ حرامی ها دریغ</font></div><div><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">مرگ صدها بار از این زندگی شیرین تر است</font></div><div><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">این که باران نیست می بارد به گیسوی زمین</font></div><div><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">اشک ناکامی ست ،از ما آسمان مسکین تر است</font></div><div><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">ای که حلاج زمان را می کشی تا پای دار!</font></div><div><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">از کجا معلوم این مرد از شما بی دین تر است؟</font></div><div><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">توبه می خواهید آیا از خدا بالاترید</font></div><div><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">یا که از ما می گساران خون تان رنگین تر است؟</font></div><div><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">خنده ام می گیرد از این درد، آری نازنین</font></div><div><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">بیشتر می خندد آن کس کز همه غمگین تر است</font></div><div><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div> text/html 2015-05-27T07:25:01+01:00 abolfazlesamadi.mihanblog.com سید ابوالفضل صمدی پاسخی کوتاه http://abolfazlesamadi.mihanblog.com/post/120 <font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif">دوستان عزیز!<br><br>مدتی ست شخص نابهنجار و دیوانه ای کف به لب آورده مزاحم این وبلاگ می شود و در ناسزا گویی و نوشتن دشنام های پلید و شرم آور نسبت به من و خانواده ام کوتاهی نمی کند بنا براین احتمال دارد این پنجره را ببندم تا به جای هوای بهار، گرد و غبار وارد اتاقم نشود هر چه باشد من نیز انسانم و تاب و توانم در برابر شنیدن کلمات توهین آمیز یک جا تمام می شود. حالا که آن شخص را نمی شناسم و این قدر مردانگی هم درو نمی بینم که نقاب از رخ بردارد تا بدانم دشمنم کیست چاره نیست جز کنج عزلت گزیدن و با نقابدار پرده در و گستاخ&nbsp; در کوچه و بازار رو در رو نشدن.<br><br>من سال هاست حرفم را با صداقت و بی نقاب می گویم و هراسی به دل ندارم چون دلم برای این آب و خاک می سوزد حالا جانداری ابله پیدا شده می خواهد ازین طریق به من لطمه بزند و با اعصاب من بازی کند به ایشان می گویم بدان و آگاه باش جهان دیگری هست و خدایی که شاهد تمام این اتفاق ها ست و من شما را به همان خدا که بر همه چیز آگاه است وا گذار می کنم&nbsp; بنابراین&nbsp; سعی کن توبه کنی و از کردار زشت خویش دست برداری وگرنه به قول حضرت حافظ:<br><br>گر مسلمانی ازین است که حافظ دارد<br>وای اگر از پی امروز بود بود فردایی<br><br>مخاطب ناشناس! حرف آخرم با تو این است که دنیا دار مکافات است حتا اگر به جهان دیگر اعتقادی نداشته باشی بر اساس قانون طبیعت بازخورد و نتیجه ی انگ ها و تهمت هایت را خواهی دید چونان پژواک و طنین صدایی که در کوهستان به تو باز خواهد گشت. پس از فرصت کوتاه باقی مانده در زندگی استفاده کن و زیبا ترین جمله ها را فریاد کن تا سرود انسانیت به سوی تو برگردد و از لجن پراکنی دست بردار که خود با لجن یکسان خواهی شد.<br></font></font> text/html 2015-05-24T15:56:07+01:00 abolfazlesamadi.mihanblog.com سید ابوالفضل صمدی بی تو خاکسترم http://abolfazlesamadi.mihanblog.com/post/118 <font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif">برخی شعرها با صدای برخی خوانندگان و نوع آهنگی که دارند و غمی که پنهان کرده اند چنان به دل می نشیند که بعد از هزاران سال هم از یاد نمی رود خاصه زمانی که شما احساس خاکستر بودن داشته باشید! این شعر جاودانه بی تو خاکسترم از زنده یاد محمود مشرف تهرانی(م.آزاد) از آن قبیله عاشقانه است که بر شمردم. این شعر را بهرام حصیری سال ها پیش خوانده است زمانی که من جوانی شانزده یا هفده ساله بودم. سال هایی که اگرچه آینده را روشن می پنداشتم اما اندوهی اسرار آمیز بغض گلویم می شد و آواز رویاهایم را در چنگ می فشرد. همان روزها اگرچه شیرین بود اما باز هم غمگین بود. درست مثل آن شعر قیصر عزیز که می فرماید:<br><br></font></font><font size="4">اما چرا </font> <p><font size="4">آهنگ شعرهایت تیره</font></p> <p><font size="4">و رنگ شان</font></p> <p><font size="4">تلخ است؟</font></p> <p><font size="4">وقتی که بره ای </font></p> <p><font size="4">آرام و سر به زیر</font></p> <p><font size="4">با پای خود به مسلخ تقدیر ناگزیر</font></p> <p><font size="4">نزدیک می شود</font></p> <p><font size="4">زنگوله اش چه آهنگی دارد؟</font></p><p><br></p><p><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif">حالا من که از آغاز و شاید از چهارده سالگی و پس از پرواز ناگهانی خواهران غریبم به آسمان از ژرفای دره تنگ بوالحیات می دانستم چه سرنوشتی در انتظار انسان بیچاره است چگونه می باید در بهار جوانی ام شاد و سرمست و بی خبر بوده باشم؟</font></font></p><p><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif">به پرده حاشیه بردم شما دوستانم را دردی بود که ناگاه سرباز کرد و گاه شاعران نیز حق دارند سوای شعری که می نویسند درد دل کنند اگرچه برخی بی خبران و دلخوش کردگان به دو روزه پوچ و بی ارزش دنیا و مصدر نشین معنای این اندوه را هرگز نفهمند که ختم الله علی قلوبکم... اما من از آغاز می دانستم و می دانم و چه بسا این درد دانستن نگذاشته است مثل حضرات نظرکرده ی غزل سرا پشت ماشین های آن چنانی سوار شوم و برای گدایان سر سطل های زباله ویراژ بروم و معنای پرواز را به ایشان و به دست های سیاه و چرک شان بیاموزم ! که دنبال تکه ای نان آشغال خانه ها را می کاوند و هرگز عطرگل مریم فرانسوی نمی دانند چیست.</font></font></p><p><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif">بیشتر به حاشیه رفتم بر من ببخشایید حالم خراب است. حاشیه ای که از متن مهم تر است. بحث نان شب است که ارث پدری برخی شده است و آرزوی عده ای بی شمار! بحث شرافت انسانی ست که لکه دار شده است و واژگانی زیبا که لجن مال شان کرده اند هم چون آزادی و عدالت</font></font></p><p><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif">بر می گردم به سر حرفم و شعر بی تو خاکسترم که برای شما هم نقل می کنم و درخواست می کنم بروید با صدای بهرام حصیری گوش بسپارید و به یاد عشق بیفتید، عشق های مرده و دست های کودکان خیابانی و زباله کاوان شبکار در هنگام استراحت و خواب عمیق ما در آسمان هپروت هفت گانه... یا علی!</font></font></p><p><br></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><br></font><p dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span><span>بی تو خاکسترم</span></span></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><p dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span><span>بی تو ای دوست</span></span></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><p dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span><span>بی تو تنها و خاموش</span></span></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><p dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span><span>مهری افسرده را بسترم</span></span></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><p dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span><span>بی تو در آسمان اخترانند</span></span></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><p dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span><span>دیدگان شرر خیز دیوان</span></span></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><p dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span><span>بی تو</span></span></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><p dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span><span>نیلوفران آذرانند</span></span></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><p dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span><span>بی تو خاکسترم</span></span></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><p dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span><span>بی تو ای دوست</span></span></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><p dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span><span>بی تو این چشمه سار شب آرام</span></span></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><p dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span><span>چشم گریزنده ی آهوانست</span></span></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><p dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span><span>بی تو این دشت سرشار</span></span></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><p dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span><span>دوزخ جاودانست</span></span></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><p dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span><span>بی تو مهتاب تنهای دشتم</span></span></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><p dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span><span>بی تو خورشید سرد غروبم</span></span></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><p dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span><span>بی تو نام و بی سرگذشتم</span></span></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><p dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span><span>بی تو خاکسترم</span></span></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><p dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span><span>بی تو ای</span></span></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><p dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span><span>دوست</span></span></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><p dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span><span>بی تو این خانه تاریک و تنهاست</span></span></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><p dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span><span>بی تو ای دوست</span></span></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><p dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span><span>خفته بر لب سخن هاست</span></span></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><p dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span><span>بی تو خاکسترم</span></span></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><p dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span><span>بی تو</span></span></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><p dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span><span>ای دوست</span></span></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><p dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span><span><br></span></span></font></p><br> text/html 2015-05-15T17:56:22+01:00 abolfazlesamadi.mihanblog.com سید ابوالفضل صمدی برای همسرم http://abolfazlesamadi.mihanblog.com/post/115 <font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br>زندگی با شاعران و هنرمندان و درک ظرافت کار و نازکی طبع ایشان کار هر کسی نیست و چه بسا همسران شاعرانی که عطای زندگی با یک هنرمند را در میانه راه به لقایش بخشیده اند و در برابر سختی های این نوع زندگی تاب ایستادگی خود را از دست داده&nbsp; و برای همیشه کوله بار خود&nbsp; بسته&nbsp; و به سویی دیگر رفته اند و اما همسران فداکار دیگری نیز هستند که نه تنها سختی های زندگی شاعرانه را تاب می آورند بلکه در رشد و ایستادگی شریک هنرمند خود بر سر آرمان های والای انسانی و آزادی خواهانه نقش پر رنگی دارند و من به خود می بالم که بانوی مهربانم از این دسته و گروه دوم است و در سال های دشوار و تلخ تنهایی، فقر و انزوای ناخواسته و ظالمانه ی تحمیلی بر زندگی من ، چونان شیر زنی در کنار و کنام من ایستاد و دهان یاوه گویان بسیاری را بست.<br><br>&nbsp;حالا می خواهم به این بهانه و به&nbsp; پاس مهربانی ها و همراهی هایش این غزل منتشر شده در کتاب شطرنج در شام آخر را که سال ها پیش به خاطر او سروده بودم یادآور شوم :<br><br><br>حوّا به من ببخش هوای بهشت را<br><br>دیگر کن این جهنم بد سرنوشت را<br><br><br>در هم تنیده ساقه ی بازوی ما به هم<br><br>اینک نگر تفاهم زیبا و زشت را<br><br><br>فریاد می کشم که همه شهر بشنوند<br><br>می خواهم آن الاهه ی خاکی سرشت را<br><br><br>می خواهم آن دو قمری گم کرده راه را<br><br>وآن چشم های سرمه ای زیر کشت را<br><br><br>ای آرزوی سبز مرا سربلند کن<br><br>تسلیم کن به باغ من اردیبهشت را<br><br><br><br>زمستان 87<br><br><br><br></font></font> text/html 2015-03-21T08:27:21+01:00 abolfazlesamadi.mihanblog.com سید ابوالفضل صمدی ای دوست http://abolfazlesamadi.mihanblog.com/post/112 <font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">برای محمد شفیع شفیعی ، مهدی مرتضوی و مجتبا دادخواه که تقدیر واژگونه&nbsp; پیشانی متبرک شان را نشانه رفت<br></font><br><br>ای دوست <br><br>ای ستاره ی دور از دست!<br><br>ای سرو سرنگون پر از برگ<br><br>شمشاد تن شکفته ی ناکام<br><br>ای جاودانه عشق جوان مرگ!<br><br>با اینکه در غروب زمستان<br><br>چونان پرنده ای نرسیده به جفت خویش<br><br>که در مسیرکوچ بهاری<br><br>افتاده است نعش تو بر خاک<br><br>آیا پس از شکست زمستان<br><br>آن لحظه ای که ابر پریشان نوبهار<br><br>گرد و غبار کوچه خیابان ها را<br><br>با گریه عین آینه خواهد شست<br><br>یک بار دیگر آن گل لبخند<br><br>آن زخم خورده لاله ی تقدیر واژگون،<br><br>آن کاکل حنا شده در خون،<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; از قلب خاک و سنگ<br><br>چون آرزو دو مرتبه خواهد رست؟<br><br><br></font></font> text/html 2015-02-13T08:35:15+01:00 abolfazlesamadi.mihanblog.com سید ابوالفضل صمدی کبوتر غمگینم http://abolfazlesamadi.mihanblog.com/post/111 <font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif">نه این مرگ دست بردار اهالی هنر و درد نیست. کلمات به ستوه آمده اند از انبوهی اندوه و اندیشه ناتوان از پروردن مطلب و شکوه یی دیگر. برای شما دوستان چگونه توضیح دهم باید امروز به سوگ دوست شاعری بنشینم که هنوز به سی سال نرسیده شهید غزل شد و روزی که می باسیت با همدیگر به منزل شاعر پیش کسوت شهر؛ جناب استاد عالی خانی می رفتیم ، مبدل به مراسم تشییع پیکر غم آلود وی شد. روزی که بعد از روزها انتظار باران باریده بود، تو مپندار که این باران معمولی نه، باران سوگ محمدشفیع شفیعی ست. آری باران بی رحمانه گرم می بارید و ما در پی آمبولانسی که در جاده های دوردست گم شد.<br><br>چگونه باید روشن کنم که از چشم هایش طراوت و روشنایی می بارید؟ چگونه باید کلمات را رام مرثیه دوستی کرد که مهربانی و صفا از کلماتش می تراوید؟ <br><br><br><br>کلاغ شوم زمستان تو را نظاره گر است<br><br>به مرگ خیره مشو، زندگی قشنگ تر است<br><br><br><br>تو را به شانه ی غمگین کوه می بردند<br><br>به انتهای بیابان که آخرین سفر است<br><br><br><br>بمان کبوتر غمگین، کبوتر بی جفت!<br><br>که آشیانه ی ما از غم تو شعله ور است<br><br><br><br>بیا و از طرف ابرها غزل بنویس<br><br>که قرن هاست زمین خالی از پیامبر است<br><br><br><br>ببر کبوتر غمگین به آسمان بلند<br><br>هزار نامه که خون از جراحت جگر است<br><br><br><br>که باغ زخمی ما خسته از جوان مرگی ست<br><br>که شانه های سپیدار زخمی از تبر است<br><br><br><br>دم غروب ازین پس کنار پنجره ها<br><br>چقدر گریه کند آن که از تو بی خبر است<br><br><br><br>بیا کبوتر آشفته ی جوان مرگم<br><br>اگرچه آن طرف آسمان قشنگ تر است<br><br><br><br>به روی خود همه درها نبند، كاج بلند!<br><br>بهار پشت در خانه ی تو منتظر است<br><br><br><br>صدای شعله ی کبریت های خاموشت<br><br>اگر شنیده نشد&nbsp; گوش این زمانه کر است<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br></font></font> text/html 2015-01-23T15:53:07+01:00 abolfazlesamadi.mihanblog.com سید ابوالفضل صمدی من سردم است! http://abolfazlesamadi.mihanblog.com/post/110 <font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif">نخست آنکه برخی غزل ها برای خود شاعر خاطراتی ناب دارند که هر وقت&nbsp; آن غزل را می بینی یاد خاطره های گذشته ی پس پشت غزل می افتی. دیگراینکه شاعر رنج و غصه هایش را معمولا به تحریر در می آورد وگرنه دل بی درد و غم که حرفی برای گفتن ندارد. مگر می شود غم را از شعر گرفت؟ سدیگر برخی هنرگرایان حقه باز که استعداد وحشت آوری در سرقت&nbsp; دارند ای کاش بروند پی دزدی آب و نان دارتری که دستکم به گناهش بیارزد و پول و ثروتی هنگفت در آن نهفته باشد (مثل همین اختلاس گران شریف!) وگرنه سرقت ادبی و شعر هم شد کار؟<br><br>این غزل هم که در سال 85 سروده و درزمستان سال 86 در کتاب خیابان حصار منتشر شده است اکنون می بینم این سوی و آن سوی به نام این و آن خوانده می شود و انگارکه صاحب ندارد! <br><br><br></font></font><p dir="rtl"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">تو فرق داری ، عاشق آزرده می خواهی</font></p><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><p dir="rtl"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">باغی که توفانش به یغما برده می خواهی</font></p><p dir="rtl"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></p><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><p dir="rtl"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">شادی نمی آید به من ، شادی نمی آید</font></p><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><p dir="rtl"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">پژمرده می خواهی مرا، پژمرده می خواهی</font></p><p dir="rtl"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></p><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><p dir="rtl"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">تا آمدی گلبرگ هایم را لگد کردی</font></p><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><p dir="rtl"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">چون قالی کرمان مرا پا خورده می خواهی</font></p><p dir="rtl"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></p><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><p dir="rtl"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">باید بمیرد هر کسی کام از تو می جوید</font></p><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><p dir="rtl"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">شلاق بی رحمی که تنها گرده می خواهی</font></p><p dir="rtl"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></p><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><p dir="rtl"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">من جویباری هرزه ام باید رها باشم</font></p><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><p dir="rtl"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">بیهوده از من برکه ای دلمرده می خواهی</font></p><p dir="rtl"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></p><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><p dir="rtl"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">من سردم است،آغوش واکن داغ داغم کن</font></p><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><p dir="rtl"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">خورشید من تا کی مرا افسرده می خواهی؟</font></p><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><br> text/html 2015-01-15T05:10:00+01:00 abolfazlesamadi.mihanblog.com سید ابوالفضل صمدی چکامه ی بارن http://abolfazlesamadi.mihanblog.com/post/109 <font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif">این غزل را از دفتر شطرنج در شام آخر، منتشر شده در سال 1390، باز می آورم که مناسب این روزهای من است.<br><br><br>هرچند خنده بر لب آدم می آورند<br><br>باران و برف با خودشان غم می آورند<br><br><br><br>من می پرستم این غم باران و برف را<br><br>چون عشق را دوباره به یادم می آورند<br><br><br><br>باران چکامه ای ست که در مدح عاشقان<br><br>خورشید و ابر و باد فراهم می آورند<br><br><br><br>هر سال ابرها شب یلدا سبد، سبد<br><br>از باغ آسمان گل مریم می آورند<br><br><br><br>اما دریغ ازآن همه پروانه ی سفید<br><br>با خود بهشت را به جهنم می آورند<br><br><br><br>گل ها اگرچه چشم نوازند و بی رقیب<br><br>پهلوی برگ های خزان کم می آورند<br><br><br><br>امسال دست پنجره از برف خالی است<br><br>امسال درد پشت سر هم می آورند<br><br><br><br>زمستان هشتاد و شش<br></font></font>